Volg ons

Gebruikersvoorwaarden HÆD website en account.

Laatst aangepast in het kader van de AVG op 23 mei 2018.

 

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. HÆD behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan HÆD of haar licentiegevers.

Het is verboden om de informatie die HÆD via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HÆD, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van HÆD geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door HÆD en hierbij een link naar de website van HÆD wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan HÆD er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan HÆD instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. HÆD sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van HÆD.

HÆD is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt HÆD zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. HÆD is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.
HÆD gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die HÆD, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
Onverminderd haar overige rechten behoudt HÆD zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens HÆD of derden.