Volg ons

Privacy statement

Laatst aangepast in het kader van de AVG op 23 mei 2018.


HÆD beschermt de privacy van haar bezoekers. Alle privacy-gevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. HÆD spant zich in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. Edwin Peterman is de Functionaris Gegevensbescherming van HÆD. Hij is te bereiken via info@haed.nl.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van HÆD worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, aantallen c.v.’s, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Persoonlijke gegevens
Als je een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft HÆD enkele gegevens nodig, zoals je naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om jou als kandidaat op de hoogte te houden van interessante vacatures en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van de site. We doen dit alleen als jij aangeeft dat je hier prijs op stelt.

Reageren op vacatures
Om jou in staat te stellen om te reageren op een vacature op onze website, hebben wij uiteraard een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je met ons wilt delen. Om onze dienstverlening aan jou optimaal te kunnen uitvoeren, zijn een aantal gegevens verplicht om door te geven. Wij gebruiken deze gegevens om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wanneer je het sollicitatieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geef je daarmee expliciet toestemming aan HÆD om jouw persoonlijke gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat jij aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij jouw gegevens doorgeven, gehouden om ook jouw privacy te respecteren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HÆD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en of salaris
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over mogelijk passende vacatures
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • HÆD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
HÆD neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen wel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen. HÆD gebruikt hiervoor het ATS systeem Gini-Recruit. Dit systeem is voor het opslaan van cv’s en vacatures waarbij, op basis van ingevoerde zoekcriteria, een mogelijke match tot stand komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HÆD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (CV)– Vier weken na afronden sollicitatieprocedure.
  Reden: afronden sollicitatie op betreffende vacature
 • CV, na uw goedkeuring -Vijf jaren na afronden sollicitatieprocedure.
  Reden: matching op passende vacatures in de toekomst
 • Personalia t.b.v salarisverwerking – Zeven jaren na afronden dienstverband.
  Reden: conform de regels van de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
HÆD deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HÆD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HÆD jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Belastingdienst, 
  Doel: Aangiftes etc.
 • Stipp pensioen uitgevoerd door PGGM (Pensioenmaatschappij), 
  Doel; pensioenopbouw
 • Qualitatis, certificerende instantie voor ons NEN 4400 keurmerk
  Doel: behalen certificaat en controle afdrachten aan de belastingdienst.

Cookies
HÆD maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HÆD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@haed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

HÆD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HÆD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gini-recruit.com

HÆD behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar info@haed.nl onder vermelding van ‘Privacy’.